ololo

Висококачествен-FKM за много тежки условия

Simrit Simrit предлага широк спектър уплътнения от Флуор-каучук материали (FKM) за различни нужди, от стандартни материали до специално модифицирани смеси. Например новият Simrit висококачествен материал 75 FKM 260507 за проблемни работни среди.

Устойчиви, стабилни материали

При високи термични и химични натоварвания, смесите от Флуор-каучук се проявяват като особено стабилни. Така например материалите от типа FKM, запазват състоянието си и при продължителна употреба при температури до 200? C. Въпреки това в някои области на приложение стандартните смеси са значително претоварени.

Високо натоварване, високи изисквания

Пример: областта на специализираните и селскостопанските машини. В този сегмент, изискванията към мотора и задвижването растат непрекъснато. Т ова води до все по-екстремни работни температури. Затова като смазочно с редство се използват масла с повишена дълготрайност, които увеличават работос пособността с повече от 1000 часа. Прилаганите масла са базирани предимно на м инерални масла с добавки голяма част от които са амини. Тези така наречени високо “легирани ” смазочни средства, поставят материала на уплътненията на сериозно изпитание, тъй като те са изключително агресивни.

Иновативният FKM се справя с новите изпитания

Една задача за експертите по материали от Simrit. Те създадоха FKM – варианти, които запазва т поведението си и при високо химично (и термично) натоварване. Показателен е например новия материа л 75 FKM 260507. Механичните свойства на тази висококачествена смес се променят незначително в агреси вни смазочни масла (като например Castrol SAF XO при 150° C за 168 часа).

За сравнение : При същите у словия за стандартен FKM якостта на разрушаване спада с около 50%, от където следва намаляване функци ята на уплътняване. В другият случай при новата смес: След 1000 часа изпитание в агресивно масло с удъл жен експлоатационен срок, тя не загубва функцията на уплътняване и е идеална за високоотговорни приложения.